Vastuvõtt

Üldine info:

Blanketid sisseastumiseks vaheklassidesse:
  • Vaheklassid - vastuvõtt ainult vabade kohtade olemasolu korral, võtke ühendust direktoriga. 
  • X klass - kliki siia
  • Registreerumine X klassi katsetele (vt allpool "Gümnaasiumisse sisseastujale")
..........................................
I klassi astuja -> Tallinna Haridusameti juhendid:

 Info Tallinna Haridusameti veebis - kliki siia

Pelgulinna Gümnaasiumi I klassi määratud õpilaste vanematele:

2017 aastal toimub koolivaliku tegemine ja hiljem koolikoha kinnitamine läbi e-kooli. 
Vt. Tallinna Haridusameti veebist ajakava ja reegleid.

1. klassi astuja esitab järgmised dokumendid:

  • Avaldus (saab täita koolis kohapeal)
  • Lapse sünnitunnistus
  • Lapse tervisekaart

Dokumente võetakse vastu kooli kantseleis kuni 30. juunini. 
Kui te mingil põhjusel dokumente selleks ajaks tuua ei saa, siis palun võtke kindlasti ühendust Liina Maasaluga tel 673 3443 või tel 511 3032 või e-posti teel This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

..............................

Pelgulinna Gümnaasiumis on avatud alates teisest klassist 3 õppesuunda (alates 2015): kunstisuund, IKT-suund, matemaatika-loogika.

Pelgulinna Gümnaasiumis on avatud alates teisest klassist 4 õppesuunda kuni 2014: kunstisuund, IKT-suund, reaalsuund ja kaunite kunstide suund.
 
Suundade kirjeldused:

Kunstisuund - Kunstisuuna valinud õpilastel on igal nädalal 3 kunstitundi, mis toimuvad rühmades spetsiaalsetes molbertitega kunstiklassides ning skulptuuri ja graafika klassis. Algklassidest alates tegeldakse kunstitundides nii klassikaliste kunstitehnikate õppimise kui erinevate kaasaegse sisuga loovülesannetega, lõimitakse ainet kõigi teiste ainetega. Eesmärgiks on käelise tegevuse kaudu arendada isiksust tervikuna. Kunstitunnid sisaldavad 2.-6. klassini õpetaja valikul ka erinevaid vormiõpetuse, disaini ja trükigraafika ainetunde vastavalt ruumivõimalustele ja õpilaste ealistele oskustele (algklassides enamjaolt savist voolimine, papist vormiülesanded, keskastmes rohkem trükigraafikat koolis olemasoleva trükipressi abil ja disaini- ning arhitektuuriülesandeid). 7. ja 8. klassis on üldkunstitunnid 1 kord nädalas 2 tundi (aastas 70 tundi) ja 1 disainitund või animatsioonitund nädalas. 8. klassis lisandub kunstipraktika (35 t) ja 9. klassis kunsti lõputöö. Kunstisuuna tundides püüame juhendada õpilasi individuaalsemalt ja igaühe isikupära arvestades ning süvendada kunstialaseid oskusi ja teadmisi põhjalikumalt. Eesmärgiks on väärtustada loovat mõtlemist ja isikupäraseid lahendusi ja õppida nende abil väljendama oma mõtteid, ideid, teadmisi, arendada õpilaste kultuurilist teadlikkust. Kunstiõpetusel on ka oma Facebooki kanal: https://www.facebook.com/pelgulinnakunst/

IKT-suund- IKT-suunal õpivad lapsed, kellel toimub 1xnädalas info- ja kommunikatsioonitehnoloogia tund. Tunnid on arvutiklassis ja seal õpitakse tundma erinevaid infotehnoloogilisi vahendeid ja täiendatakse oma teadmisi nende kasutamise kaudu. IKT suunas peamiselt loome, mitte lihtsalt ei tarbi asju. Loome äppe, mänge, koomikseid, animatsioone, õppematerjale jm. Teeme koostööd ja suhtleme erinevate Eesti ja Euroopa koolidega (eTwinning). Programmeerime Lego Mindstorm roboteid, MakeyMakeysid, MeetEdisoni ja arvutis osaleme Kooditunnis kui ka muudes programmeerimist ja disaini puudutavates üritustes ja võistlustes. Olulisel kohal on õppida igapäevaselt tundma uusi ning vajalikke tehnoloogiad nt. Raspberry Pi, kuid teha selgeks ka traditsioonilised (kontorivara, mis on arvuti sees jne). Õpime tundma ka interneti ohutuse põhimõtteid. Kuna meie kooli külastavad paljud digipöörde huvilised, siis on õpilastel võimalus oma tegemisi ja oskuseid näidata nii Eesti kui ka välismaa külalistele. Kohtumine võõraste inimestega annab õpilastele harjutada erinevaid keeli, suhtlusoskust kui ka julgust esineda ja õpitut selgitada. Lisainfo ja tegevustest pildid leiate siin: http://pelguit.blogspot.com/

Matemaatika-loodika (endine reaalsuund)- siin õppivatel õpilastel on nädalas lisaks üks matemaatika-loogika tund. Seal tegeletakse nii raskemate ülesannete lahendamise kui ka nuputamisülesannetega. Matemaatika-loogika suunatunnis püüame läheneda matemaatikale ja sellele teemale veidi teise nurga alt kui traditsiooniline arvutamine. Teeme robootikat (Lego WeDo kui ka teised algtaseme robootika vahendid), õpime mängima mõttemänge (kabe, male jne), lahendame loogikaga seotud ülesandeid (sudoku jne). Samuti õpime matemaatikat interaktiivsete mängude kaudu.

..............................

Kaunite kunstide suund- selles suunas õppivad lapsed on keskendunud tantsimisele ja hilisemates klassides ka kõne- ja näitekunstile. Selles suunas tuntakse rõõmu liikumisest ja tantsust. Plaanis on moodustada segatantsurühm.

Algklasside tegevusest koolis - kliki siia
Tugisüsteemid - kliki siia

 

Gümnaasiumisse sisseastujale

2017/2018 õppeaasta vastuvõtt

Vastuvõtt 10. klassi:

Katsete tulemused teatame hiljemalt 1. mail 2017

 

Pelgulinna Gümnaasiumi X klassi katsed toimusid kunsti- ja pragmaatilisele suunale.

Mõlemale suunale toimus vestlus, kunstisuunale kandideerimisel toimus ka kunstikatse.

 

NB! Meie oma kooli õpilased ei pea registreeruma, vestlus toimub kõikidega aprillis tundide ajal. 

Kui soovid kandideerida tavaklassist kunsti suunale, siis võta ühenust Tiina Tiiduga.

Pingerivi kandideerijatest moodustatakse võttes aluseks kolme veerandi hinded 10p, vestlus 10p ja kunstisuunal kunstikatse tulemus 10p.

...........................

Üldine õppekava info:  - kliki siia
 
Kunstisuund
Gümnaasiumi kunstisuund sisaldab 3-4 tundi kunsti üldõpet nädalas. Kunstisuuna lisaained on jagatud kahte gruppi: vabad kunstid ja kujunduskunst. Vabade kunstide suuna lisaaineteks on krokii, trükigraafika, interdistsiplinaarne kunst. Kujunduskunsti suuna lisaained on disaini alused, arhitektuuri alused. Õpitakse ka kunstiajalugu ja selles toimub ka suunaeksam lõpetamisel. 10. ja 11. klassis toimuvad suvised kunstilaagrid ja iseseisev joonistamine. 12. klassis toimub kunsti lõputööde näitus. Lisaks loe siit, mis PGs kunstis toimub - kliki siia

Pragmaatiline suund
Gümnaasiumi pragmaatilise suuna lisaaineteks on: majandus, mis sisaldab ka algkursust raamatupidamisest; infotehnoloogia, mis hõlmab informaatikat, arvutigraafikat, veebimeediat, video ja animatsiooni; riigikaitse ja laagrid, sportmängud. Suuna lõpetamisel toimub ainete komlekseksam. Tegevuse näiteks: vaata siit videoid - kliki siia PG spordiblogi - kliki siia ITK blogi - kliki siia
 
Mõlemas suunas on kohustuslikeks aineteks lai matemaatika ning uurimustööde tegemiseks üks toetuskursus. Need annavad õpilasele laiema toetuse riigieksami läbimiseks kui ka 12. klassis kohustusliku uurimustöö tegemiseks. 

Lisaks valitud suuna kohustuslikele ainetele on võimalik valida järgnevaid ülekoolilisi valikaineid nagu majandus, eraisiku rahaasjad, koorilaul, üldkunst, seltskonnatants, biokeemia I ja II, maailma ajalugu, kosmoloogia, riigikaitse, praktiline psühholoogia, majandusmatemaatika.
  • Humanitaarsete huvidega õpilasele: draamaõpetus (Drama), loovkirjutamine (Creative writing), inglise keele grammatika (Grammar using IT). Samuti õpitakse võimalusel kõneõpetust ja kultuurilugu, sündmusekorraldust.
  • Informaatika ainetest pakume huvilistele: K - suunale: informaatika, arvutigraafika, video ja animatsiooni ja K ja P suunale: robootika, mobiilitehnoloogia, interneti ohutus
  • Huviliste olemasolul avatakse riigieksamiks ettevalmistuskursused (matemaatika, eesti keel, koolieksam). Lisaks veel võimalus läbida teooriakursus liiklusõpetuses (autokool)

Valikainete valimine toimub esimesel koolinädalal (info klassijuhatajalt).  
Valikainekursus avatakse, kui kursusele on registreerunud vähemalt 15 õpilast.

Muu informatsioon gümnaasiumi õppetöö korralduse kohta - kliki siia
....................
 
Kandidaatidega võtab kool ühendust hiljemalt 1. mail registreerumisel antud e-maili teel. 
 
Augustis ja septembri alguses X klassi on võimalik õppida asuda kui on vabu kohti. Info direktor Tõnu Piibur. 
 
Kui soovite oma kandidatuurist loobuda, siis palume sellest KOHESELT teatada
tonu.piibur [@] pelgulinna.edu.ee   või 673 34 43 (kantselei)
 
VÄGA OLULINE: Dokumente võetakse vastu kooli kantseleis kuni 30. juunini kell 14:00.
Muu info: kantseleid tel 673 3443 või 
liina.maasalu [@] pelgulinna.edu.ee
 
X klassi asutja esitab: tervisekaardi, põhikooli lõputunnistuse ja hinnetelehe. Õpilaspileti pilt tehakse koolis kohapeal septembris. 
Kui on probleeme, siis andke nendest teada eposti liina.maasalu [@] pelgulinna.edu.ee või telefoni teel JLIB_HTML_CLOAKING tel 673 34 43